OPIS LOKACIJE

Kjer se reka Soča izvija iz oklepa soteske in počasi krene čez goriško ravnino proti morju; kjer se kanjon razpira in nekaj razširjenih obvodnih polic napoveduje ravnino; kjer so si že Langobardi zgradili utrdbe, da bi nadzirali »solkanska« vrata, se nahaja lokacija predvidene gradnje poslovne stavbe SENG. Skalovito pobočje Sabotina z gozdnatim hribom Svete Gore, ki se vzpenjata nad magično reko Sočo, skupaj s kamnitim velikanom in njegovo sodobnejšo ponovitvijo v ozadju, ustvarjajo naravnost spektakularno kuliso.

Mikrolokacija novega objekta je ob objektu vzdrževalnih delavnic, ki se ga prenovi, in HE Solkan. Posebnost lokacije je lega »pod« regionalno cesto Solkan – Plave in posledično dostop do lokacije preko podvoza glavne ceste. V bližini se nahaja gostilna Žogica, v planu pa je ureditev rekreacijskega parka na tem območju. Povezava od kolesarske poti Solkan – Bovec do jezu hidroelektrarne in zavarovanje območja, ter povezava tega območja do izhodiščne točke v Solkanu bo ustvarila prijeten in spodbujajoč ambient, turistično zanimiv produkt, kvalitetno bivalno okolje in, z vidika investitorja najpomembnejše, kvalitetno in ustvarjalno delovno okolje.

Namen in dodana vrednost novega objekta bo tudi ozaveščanje ljudi o obnovljivih virih energije in koriščenju le teh. Dana lokacija nam omogoča konkretno in zelo nazorno vizualno predstavitev le teh. Na ta način se lahko tudi izboljša sam izgled in uporabnost širšega območja HE Solkan ter obogati turistično-rekreacijska ponudba ob reki Soči.  

Na ta način sledimo smernicam preteklih nalog izdelanih za to območje, ki stremijo h združevanju varstva okolja in zelene rasti z odgovornim turizmom, ohranjanju naravnih virov, spodbujanju trajnostne rabe in izboljšujemo dostopnost in privlačnost območja z novimi infrastrukturnimi ukrepi.

UMESTITEV OBJEKTA V PROSTOR IN ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA

Umestitev objekta v prostor sledi danostim lokacije, ki smo jih prepoznali kot najpomembnejše. Stavbna masa objekta se smiselno navezuje na rekonstruirani in prenovljeni obstoječi objekt. Stik s klubskim objektom je preoblikovan v vstopni trg. Odprti vogal pritlične etaže (nivo terena vzhodno od stavbe, P2) nevtralizira ostro geometrijo vogala, nadkriva vstopno ploščad in nazorno vabi skozi »sotesko« objekta do reke Soče. Vstopni »vodni trg« zaznamuje energetska skulptura, ki napoveduje zgodbo interaktivnega energetskega parka. Proti cesti je objekt odločno postavljen in javno čitljiv kot sodobna in reprezentančna stavba SENG. Višina objekta zadostuje, da stavba zrase iz obstoječega platoja in se povzpne nad državno cesto v primerni veličini. Višina ni pretirana v odnosu do obstoječega objekta kluba ter v odnosu do obstoječega rekonstruiranega objekta delavnic, ustvarja jasno hierarhijo in, skupaj s pripadajočo zunanjo ureditvijo, zaokroženo celoto.

Na dvoriščni strani (nivo terena zahodno od stavbe, P1), se volumen objekta zmehča in razpre proti reki. Tlorisna oblika objekta logično povzema zakonitosti vodnega toka v smislu vrtinca ali vala.

Levi krak (krak v smeri vzhod – zahod) obrečnega dela objekta nadaljuje terasasto strukturo brega reke Soče. S tako obliko se objekt zlije s pobočjem in povzema obliko prisekane soteske. S tem v reinterpretativni obliki nadaljuje nosilce prepoznavnosti obstoječega objekta, ki smo jih prepoznali kot arhitekturno kvaliteto. Desni krak (krak v smeri sever – jug) zagotavlja dodatne površine in pripenja volumen prenovljene stavbe delavnic v smiselno celoto.

Podobno kot si je reka Soča utrla pot skozi strmo sotesko do morja tudi odprti prostor teče skozi »sotesko« stavbe proti reki. S posnemanjem zakonitosti vode smo ustvarili želeno dinamiko tudi v notranjosti stavbe. Svetla in zračna avla se preko stopnišča nadaljuje v vse etaže. Uporaba elementov vode in narave je nadalje reinterpretirana v elementih pohištva: »pretočna čajna kuhinja«, sedežne garniture v obliki prodnikov, lesene lamele na fasadah, leseno stavbno pohištvo…

OPIS UREDITVE CELOTNEGA OBMOČJA

DOSTOP IN PROMETNE REŠITVE

Glavni dostop do objekta je urejen preko izvoza iz državne ceste Solkan-Plave. Takoj ob podvozu se odpre pogled na vstopni trg novega objekta. Parkirišče je zagotovljeno na vzhodnem delu območja, na koti terena vzhodno od poslovne stavbe. Obstoječo nadstrešnico se preoblikuje skladno z objektom. Predvideno je tudi parkirišče za kolesa. V primeru, da obstoječe število parkirnih mest ne bo zadostovalo, se jih predvidi v sklopu širšega območja.

Dostava za objekt vzdrževalnih delavnic se vrši preko obstoječih komunikacij. Na zahodnem delu vzdrževalnih delavnic je zagotovljeno dovolj manipulacijskega prostora za obratovanje in dostavo delavnic.

ZELENE POVRŠINE IN ZUNANJI TLAKI

V zahodnem delu območja je urejen interaktivni energetski park, kjer so na različne načine, z didaktičnimi elementi, prikazani obnovljivi viri energije (vodna energija, biomasa, različni tipi sončnih elektrarn in vetrna energija v merilu »forma vive«). Ob parku se zgodita kolesarska in peš pot, ki povezujeta železniški most in hidroelektrarno. Celotna ureditev parka je deloma prodnata, deloma v tlaku teraco (katerega sestavni del so okrogli soški prodniki), deloma pa ozelenjena. Na površinah se prosto nahajajo povečani prodniki (zaobljene skale), ki služijo kot sedalne površine. Posamezne punkte in poglede na okoliške vedute naznanjajo lesene ploščadi nad reko.  

Ozelenitev na vzhodni strani objekta, ob obstoječih parkiriščih se ohranja. Predlagamo zasaditev dodatnih dreves za senčenje parkirišča in oblikovno preoblikovanje obstoječega nadstreška za avtomobile, da se bo skladal s konceptom objekta. Trg pred vhodom v stavbo je izdelan na enak način kot površine v energetskem parku – v betonskem tlaku teraco, ki steče naprej v objekt. 

OPIS RAZPOREDITVE PROGRAMSKIH SKLOPOV IN FUNKCIONALNIH POVEZAV, OPIS TRAJNOSTNEGA VIDIKA STAVBE

Poslovna stavba SENG in obstoječi objekt delavnic sta zasnovana tako, da so predvideni trije vhodi v stavbo. Glavni, reprezentančni vhod je v upravni del stavbe SENG z novega trga na vzhodni strani objekta. Namenjen bo zaposlenim v upravi in obiskovalcem. Ostala dva vhoda z vzhodne strani (nivo P2) sta bolj anonimna in namenjena zaposlenim v vzdrževalnih delavnicah in zaposlenim v pisarnah vzdrževalnih delavnic. Na trgu je postavljena forma viva turbine v barvah SENGa.

Ob vstopu pri glavnem vhodu je ozko grlo, ki uporabnika oziroma obiskovalca asocira na ozka korita reke Soče in povleče naprej v avlo. Prostor avle se razširi v dvoetažni prostor z amfiteatralnim stopniščem, ki služi predstavitvam in omogoča socialne stike med uporabniki. Pogled uporabnikov prestreže skulptura kiparja g. Negovana Nemca, ki se razprostira na steni hodnika nad dvovišinsko avlo. Pod skulpturo prostor steče nivo nižje in se nadaljuje v zunanjo ureditev energetskega parka.

Iz avle vodijo komunikacije (dve stopnišči in dvigalo) v vse programske sklope objekta. Sam objekt je razdeljen na dve lameli, sever-jug in vzhod-zahod. Lamelo vzhod-zahod v pritličju P1 (nivo terena zahodno od objekta) in v pritličju P2 (nivo terena vzhodno od objekta) zapolnjujejo prostori HSE in GOLEA. Prostori so umeščeni tako, da lahko predstavljajo ločen sklop in lahko obratujejo neodvisno od uprave SENG.

V pritličju P2 se poleg avle, sprejemnice in pisarne splošnega sektorja – avtopark, nahajajo prostori GOLEA ter pisarne sektorja ekonomike. »Posebnost« pritličja je čajna kuhinja. Oblikovana je na sodoben način, odprtega tipa, kar spodbuja dinamiko, ki skupaj z notranjo komunikacijo generira duh sodelovanja in povezovanja med sektorji. Taka zasnova kuhinj in komunikacij se prenaša tudi preko rampe v prenovljeni del objekta vzdrževalnih delavnic in v višja nadstropja poslovnega dela.

Preko avle (in ostalih razpoložljivih komunikacij) prehajamo iz P2 v P1. V predelu objekta, kjer ni dnevne svetlobe so umeščeni prostori strojnih in elektro instalacij ter arhiv. Za arhiv se dodatno izkoristi tudi prostor pod stopniščem avle. Ostali prostor zapolnjujejo, kot že prej omenjeno, prostori HSE ter dve pisarni splošnega sektorja.

V nadstropju N1 se nahajajo pisarne tehničnega sektorja in sektorja za razvoj. Dodana vrednost tega nadstropja je velika prodnata terasa nad P2. V tem nadstropju sta umeščeni govorilnica in čajna kuhinja z izhodom na teraso.

Nadstropje N2 je namenjeno sektorju direktorja in sejni dvorani. Sejna dvorana je zasnovana tako, da se jo lahko pregradi v dve sejni sobi. Prav tako sta predvidena dva ločena vhoda v sejne sobe oziroma dvorano. Zasnova čajne kuhinje je zopet pretočna, prav tako pozicija sedežnih garnitur za čakanje na sestanke, kratke kontakte, druženje in počitek. Fotokopirnica in govorilnica sta ločena in zaprta prostora. Iz direktorske pisarne in sejne dvorane je omogočen dostop na prodnati terasi. Iz obeh teras je pogled na vedute.

Nadstropje N3 zavzemata center vodenja in demonstracijski prostor. Demonstracijski prostor je lociran v zadnjem, najvišjem delu stavbe z namenom, da se omogoči pogled na vedute, oba Solkanska mosta, hidroelektrarno, Sveto Goro, Sabotin in reko Sočo, navsezadnje pa tudi na energetski park. Omogočen je tudi dostop na teraso iz demonstracijskega prostora. Prav tako ima dostop do svoje terase vodja oddelka iz centra vodenja. Posebna pozornost je bila namenjena organizaciji in poziciji dispečer centra. Prostor smo umestili v najvišje nadstropje, na jugovzhodni del objekta, ki ga smatramo za najbolj mirnega. Uporabniki dispečer centra imajo na voljo svoje sanitarije s tušem, mini čajno kuhinjo, ter pregrajen prostor za počitek in fitnes naprave.

OPIS TRAJNOSTNEGA VIDIKA STAVBE

Nova poslovna stavba je trajnostno zasnovana. Uporablja se lokalne materiale (les, kamen, omet, opeka), ki se proizvajajo znotraj slovenskega trga, zato poti niso predolge. Sama oblika objekta (povezava dveh nivojev terena, lega in lokacija objekta) omogoča naravno ventilacijo objekta. Predvideno je zbiranje deževnice v vodnem zbiralniku na jugozahodnem delu parcele v sklopu energetskega parka. Deževnico se nato lahko uporabi za namakanje zunanjih površin in v kotličkih sanitarij. Oblika ograj na terasah omogoča umestitev foto voltaičnih panelov. Zasnova parka pa predvideva umestitev male sončne elektrarne in male vetrne elektrarne. Socialna interakcija objekta ter vključitev lokalne skupnosti in družbe tudi nista zanemarljivi.

OPIS DRUGIH BISTVENIH SESTAVIN ZASNOVE (FUNKCIONALNA IN OBLIKOVNA ZASNOVA)

Tako kot umestitev objekta v prostor tudi zasnova objekta sledi danostim lokacije, ki smo jih prepoznali kot bistvene. Čista geometrija osrednjega dela stavbe, ki se pokaže iz pobočja, ponavlja vzorec kastelskih objektov na strateških prehodih. Hkrati oblika spominja na strm teren okolice in ozko kotanjo reke Soče. Osnova za oblikovanje in konceptualno zasnovo objekta je bila voda. Tok, pretok vode in njeno vrtinčenje v obliki vrtincev in valov. Osnova je neposredno povezana z dejavnostjo naročnika. Stavba in uporabljeni materiali se navezujejo na danosti lokacije in zgodbo pokrajine, kjer se stavba nahaja. Vtis ob reki Soči daje občutek hladnosti in dinamičnosti. Večina talnih površin je iz teraco betonskega tlaka, kateri omogoča občutek bližine reke Soče in približa objekt reki. Uporaba teraco betonskega tlaka daje vtis fluidnosti vode, ki steče po prostoru. Vtis bližine reke Soče in posnemanje prostora ob reki se nadaljuje tudi pri sedalnih površinah. Uporabi se sedalne površine Livingstone, kar pričara interpretacijo soških skal in kamenja. V zunanjem delu omenjene sedalne površine nadomestijo prave soške skale, ki se zaključijo s parkom ob Soči. Primer čajne kuhinje, ki je oblikovana na sodoben način, odprtega tipa, kar spodbuja dinamiko, ki skupaj z notranjo komunikacijo generira duh sodelovanja in povezovanja med sektorji. Uporabljeni materiali na fasadi odlično povezujejo zeleno naravo in soški kamen. Materiali so most med obema in estetsko zaključujejo celoto prostora. Izbor materialov bazira na lokalni, državni oskrbi in produkciji. Na ta način smo z različnimi elementi zagotovili, da narava steče, kot Soča, skozi objekt in se preplete z identiteto prostora.

Avtorji: Adrijan Cingerle, univ. dipl. inž. arh., Tina Krošelj, univ. dipl. inž. arh., Miha Rijavec, mag. inž. arh., Nika Ivančič, mag. inž. arh., Katarina Iskra, univ. dipl. inž. kraj. arh.